Säännöt

Harvaluotoseura r.y.

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Harvaluotoseura r.y. ja kotipaikka on Kaarina.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Toimia kaikkia Harvaluotolaisia ja sellaisiksi itsensä tuntevia yhdistävänä ja

kulttuuriperinteitä ja ympäristöä vaalivana järjestönä.

3§ YHDISTYKSEN TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-vaalii harvaluotolaisen perinteen ja kotiseutuhengen ylläpitämistä

-tukee koulutus- ja opintotoimintaa

-antaa lausuntoja ympäristöä koskevista asioista

-järjestää huvitilaisuuksia

-ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin järjestöihin

4§ TOIMINNAN TUKEMINEN

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja asianomaisten

luvalla panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi hankkia ja omistaa

toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5§ JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Harvaluotolaiset ja sellaisiksi itsensä

tuntevat, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi.

6§ JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain jäsenmaksun , jonka

suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

7§ YHDISTYKSEN HALLINTO JA PÄÄTTÄVÄT ELIMET

Yhdistyksessä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen vuosittainen

varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään maaliskuussa. Yhdistyksen

toimeenpanevana elimenä toimii yhdistyksen hallitus.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen

kokousta ilmoittamalla siitä paikallislehdessä sekä Uudentalontien alussa olevalla

Harvaluotoseuran omalla ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät

asiat.

Vuosikokouksessa

-valitaan hallituksen puheenjohtaja

-valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten (4) tilalle uudet jäsenet sekä yhtä monta

varajäsentä

-valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja (1) ja hänelle varamies

-käsitellään toimintakertomus

-esitetään tilinpäätös

-esitetään tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen

vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

-määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus

-käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle

vuodelle

-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen esittämät asiat

-kuullaan ja keskustellaan jäsenten kokoukselle esittämistä asioista saattamalla ne

hallituksen käsiteltäviksi.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa, että hänen ehdotuksestaan voitaisiin tehdä päätös

kyseisessä kokouksessa, on hänen tehtävä asiasta kirjallinen esitys hallitukselle

vähintään neljä viikkoa ennen kyseistä kokousta.

Ylimääräinen kokous

-hallitus voi tarvittaessa kutsua kokoon ylimääräisen kokouksen.

Yhdistyksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jota tarkastamaan valitaan kaksi (2)

pöytäkirjantarkastajaa. Kiireellisessä tapauksessa voidaan kokouksen pöytäkirja

kyseisessä kokouksessa tehdyn päätöksen, kokouksen laillisuuden ja

kokousvirkailijoiden vaalin osalta tarkastaa jo samassakin kokouksessa.

9§ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VAALI SEKÄ

SISÄINEN TYÖNJAKO JA ÄÄNESTYKSET

Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan

yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan

(8) varsinaista jäsentä ja kahdeksan (8) varajäsentä. Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisessä vaalissa valittavista

varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä nimettäköön ne, jotka ovat seuraavana vuonna

erovuorossa, jonka jälkeen erovuoroisuus määräytyy automaattisesti toimikausien

mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin,

taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun

neljä (4) jäsentä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on paikalla.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Ellei hallitus ole jossain asiassa

yksimielinen, on tästä asiasta äänestettävä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen

enemmistö. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalin

kohdalla äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

10§ YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tulee

-toimia yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokouksien päätösten mukaisesti

-käsitellä yhdistyksen hallitukselle kuuluvia asioita sekä hoitaa yhdistyksen

omaisuutta ja rahavaroja yhdistyksen kokouksen antamien ohjeiden mukaan

-edustaa yhdistystä

-huolehtia yhdistyksen tilinpäätöksen laatimisesta

-huolehtia toimintakertomuksen laatimisesta

-käsitellä jäsenten esittämät asiat

-hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet

-valita tarvittavat jaostot ja toimikunnat

11§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja, aina

kaksi yhdessä.

12§ TILINPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN

Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava

tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen

vuosikokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan on luovutettava

vuosikokoukselle osoitettu lausuntonsa hallitukselle hyvissä ajoin ennen

vuosikokousta.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja

muutosten puolesta annetaan vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistys

voidaan purkaa, jos kokouskutsussa on siitä maininta ja jos purkamisen puolesta

annetaan vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu päättää

yhdistyksen purkautumisesta päättävä kokous jäljelle jääneiden varojen käytöstä

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään

varat samaan tarkoitukseen.