Säännöt

Harvaluotoseura r.y.

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Harvaluotoseura r.y. ja kotipaikka on Kaarina.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS
Toimia kaikkia Harvaluotolaisia ja sellaisiksi itsensä tuntevia yhdistävänä ja kulttuuriperinteitä ja ympäristöä vaalivana järjestönä.

3§ YHDISTYKSEN TOIMINTA
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-vaalii harvaluotolaisen perinteen ja kotiseutuhengen ylläpitämistä
-tukee tarvittaessa koulutus- ja opintotoimintaa
-antaa lausuntoja ympäristöä koskevista asioista
-järjestää huvitilaisuuksia
-ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin järjestöihin

4§ TOIMINNAN TUKEMINEN
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja asianomaisten luvalla panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5§ JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Harvaluotolaiset ja sellaisiksi itsensä tuntevat, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi.

6§ JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain jäsenmaksun , jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

7§ YHDISTYKSEN HALLINTO JA PÄÄTTÄVÄT ELIMET
Yhdistyksessä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen vuosittainen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään maaliskuussa. Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii yhdistyksen hallitus.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsentiedotteella ja Uudentalontien alussa olevalla Harvaluotoseuran omalla ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Vuosikokouksessa
-valitaan hallituksen puheenjohtaja
-valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten (5) tilalle uudet jäsenet
-valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja (1) ja hänelle varamies
-käsitellään toimintakertomus
-esitetään tilinpäätös
-esitetään tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
-määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus
-käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen esittämät asiat
-kuullaan ja keskustellaan jäsenten kokoukselle esittämistä asioista saattamalla ne hallituksen käsiteltäviksi
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa, että hänen ehdotuksestaan voitaisiin tehdä päätös kyseisessä kokouksessa, on hänen tehtävä asiasta kirjallinen esitys hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kyseistä kokousta.
Ylimääräinen kokous
-hallitus voi tarvittaessa kutsua kokoon ylimääräisen kokouksen.
Yhdistyksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jota tarkastamaan valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kiireellisessä tapauksessa voidaan kokouksen pöytäkirja kyseisessä kokouksessa tehdyn päätöksen, kokouksen laillisuuden ja kokousvirkailijoiden vaalin osalta tarkastaa jo samassakin kokouksessa.

9§ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VAALI SEKÄ SISÄINEN TYÖNJAKO JA ÄÄNESTYKSET
Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisessä vaalissa valittavista varsinaisista jäsenistä nimettäköön ne viisi (5), jotka ovat seuraavana vuonna erovuorossa, jonka jälkeen erovuoroisuus määräytyy automaattisesti toimikausien mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä (4) jäsentä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on paikalla. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Ellei hallitus ole jossain asiassa yksimielinen, on tästä asiasta äänestettävä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalin kohdalla äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

10§ YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tulee
-toimia yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokouksien päätösten mukaisesti
-käsitellä yhdistyksen hallitukselle kuuluvia asioita sekä hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja rahavaroja yhdistyksen kokouksen antamien ohjeiden mukaan
-edustaa yhdistystä
-huolehtia yhdistyksen tilinpäätöksen laatimisesta
-huolehtia toimintakertomuksen laatimisesta
-käsitellä jäsenten esittämät asiat
-hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
-valita tarvittavat jaostot ja toimikunnat

11§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja, aina kaksi yhdessä.

12§ TILINPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN
Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan on luovutettava vuosikokoukselle osoitettu lausuntonsa hallitukselle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja muutosten puolesta annetaan vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistys voidaan purkaa, jos kokouskutsussa on siitä maininta ja jos purkamisen puolesta annetaan vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu päättää yhdistyksen purkautumisesta päättävä kokous jäljelle jääneiden varojen käytöstä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.