Säännöt

Harvaluotoseura r.y.

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Harvaluotoseura r.y. ja kotipaikka on Kaarina.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS
Toimia kaikkia Harvaluotolaisia ja sellaisiksi itsensä tuntevia yhdistävänä ja
kulttuuriperinteitä ja ympäristöä vaalivana järjestönä.

3§ YHDISTYKSEN TOIMINTA
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-vaalii harvaluotolaisen perinteen ja kotiseutuhengen ylläpitämistä
-tukee koulutus- ja opintotoimintaa
-antaa lausuntoja ympäristöä koskevista asioista
-järjestää huvitilaisuuksia
-ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin järjestöihin

4§ TOIMINNAN TUKEMINEN
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja asianomaisten
luvalla panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi hankkia ja omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5§ JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Harvaluotolaiset ja sellaisiksi itsensä
tuntevat, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi.

6§ JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain jäsenmaksun , jonka
suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

7§ YHDISTYKSEN HALLINTO JA PÄÄTTÄVÄT ELIMET
Yhdistyksessä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen vuosittainen
varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään maaliskuussa. Yhdistyksen
toimeenpanevana elimenä toimii yhdistyksen hallitus.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta ilmoittamalla siitä paikallislehdessä sekä Uudentalontien alussa olevalla
Harvaluotoseuran omalla ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät
asiat.

Vuosikokouksessa
-valitaan hallituksen puheenjohtaja
-valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten (4) tilalle uudet jäsenet sekä yhtä monta
varajäsentä
-valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja (1) ja hänelle varamies
-käsitellään toimintakertomus
-esitetään tilinpäätös
-esitetään tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
-määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus
-käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle
vuodelle
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen esittämät asiat
-kuullaan ja keskustellaan jäsenten kokoukselle esittämistä asioista saattamalla ne
hallituksen käsiteltäviksi.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa, että hänen ehdotuksestaan voitaisiin tehdä päätös
kyseisessä kokouksessa, on hänen tehtävä asiasta kirjallinen esitys hallitukselle
vähintään neljä viikkoa ennen kyseistä kokousta.

Ylimääräinen kokous
-hallitus voi tarvittaessa kutsua kokoon ylimääräisen kokouksen.

Yhdistyksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jota tarkastamaan valitaan kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa. Kiireellisessä tapauksessa voidaan kokouksen pöytäkirja
kyseisessä kokouksessa tehdyn päätöksen, kokouksen laillisuuden ja
kokousvirkailijoiden vaalin osalta tarkastaa jo samassakin kokouksessa.

9§ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VAALI SEKÄ
SISÄINEN TYÖNJAKO JA ÄÄNESTYKSET
Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan
yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan
(8) varsinaista jäsentä ja kahdeksan (8) varajäsentä. Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisessä vaalissa valittavista
varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä nimettäköön ne, jotka ovat seuraavana vuonna
erovuorossa, jonka jälkeen erovuoroisuus määräytyy automaattisesti toimikausien
mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin,
taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun
neljä (4) jäsentä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on paikalla.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Ellei hallitus ole jossain asiassa
yksimielinen, on tästä asiasta äänestettävä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen
enemmistö. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalin
kohdalla äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

10§ YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tulee
-toimia yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokouksien päätösten mukaisesti
-käsitellä yhdistyksen hallitukselle kuuluvia asioita sekä hoitaa yhdistyksen
omaisuutta ja rahavaroja yhdistyksen kokouksen antamien ohjeiden mukaan
-edustaa yhdistystä
-huolehtia yhdistyksen tilinpäätöksen laatimisesta
-huolehtia toimintakertomuksen laatimisesta
-käsitellä jäsenten esittämät asiat
-hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
-valita tarvittavat jaostot ja toimikunnat

11§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja, aina
kaksi yhdessä.

12§ TILINPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN
Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava
tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan on luovutettava
vuosikokoukselle osoitettu lausuntonsa hallitukselle hyvissä ajoin ennen
vuosikokousta.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja
muutosten puolesta annetaan vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistys
voidaan purkaa, jos kokouskutsussa on siitä maininta ja jos purkamisen puolesta
annetaan vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu päättää
yhdistyksen purkautumisesta päättävä kokous jäljelle jääneiden varojen käytöstä
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
varat samaan tarkoitukseen.